ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)391-EM/391/2019/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1350
ސުންގަޑި: 01 ޖުލައި 2019 0000
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ލެޑްހައުސް" ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

`

 

                                                              ނަންބަރު: (IUL)391-EM/391/2019/16

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 197 "ލެޑްހައުސް" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

..................................................................................................................................................................

                                     23 މެއި 2019

 

 

 

                                                                     ހާދިމުކުމް

 

                                                      އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

                                                       ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

2019-06-11