ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 60-ADM/2019/129
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1331
ސުންގަޑި: 19 ޖޫން 2019 1230
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ / އޮޕަރޭޓަރ ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިކުންފުނީގެމިދަންނަވާމަޤާމަށްމުވައްޒަފު(ން)ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް:

ޑްރައިވަރ / އޮޕަރޭޓަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

އަސާސީ މުސާރަ:

5580.00 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:

ޑެލިވަރީ ސެކްޝަން

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

 • އިތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2500.00ރ އާއި 3000.00ރ އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.
 • ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/100 ލިބޭނެއެވެ.
 • އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.
 • ޕްރޮބޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމުން ސްޓާފް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 • ކެރޭން، ފޯކްލިފްޓް އަދި ޓްރަކް އޮޕަރޭޓް ކުރުން
 • ވެހިކަލް އަށް މުދާ  ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބަރުކުރުން
 • ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލް ސާފުކޮށް، ބެލެހެއްޓުން އަދި ވެހިކަލް ޗެކްްއަޕް ޕޯމް ތައްޔާރު ކުރުން
 • ވެހިކަލްގެ ލޮގްޝީޓް ބެލެހެއްޓުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

 • “B1, B2, C1, C2, C0, E, E1, V, V1” ކެޓަގަރީގެ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް އޮތުން
 • މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވުން

އެހެނިހެން ހުނަރު

 • ވެހިކަލް އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނަށް އެގުން

ސުންގަޑި

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖޫން 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން (http://sto.mv/Downloads.aspx) ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ނޯޓް

 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލާއިއެކުގައެވެ)
 • މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށްބަލައި އެންމެމަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަަކެވެ.
 • އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 • ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.
 • ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3344264 / އީމެއިލް އެޑްރެސް:[email protected]

11 ޖޫން 2019

 

2019-06-11