ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 421/IUL/2019/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1306
ސުންގަޑި: 09 ޖުލައި 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

                                                 ނަންބަރު:421/IUL/2019/18

 

އިޢުލާން

 

 

މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 

މިރަށު މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެންކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: 421/IUL/2019/15 ( 21 މެއި 2019 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވިތަކެތި މިއިދާރާއަށް ހޯދައިދެވޭނެ ފަރާތްތަކުން 09 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. އަދި އަގުހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

 

24

ޕަކެޓް ސޯކްލިން ޕައުޑަރ

 

24

ފުޅި ސޯކްލިން ލިކުއިޑް

 

24

ފުޅި ހިޓް ސްޕްރޭ ( ބޮޑު )

 

06

ފުޅި ޑިޓޯލް ( ބޮޑު )

 

24

ފުޅި ވިންގްސް ލިކުއިޑް

 

24

ފުޅި ކްލީން ކްލީން

 

07

ފުޅި އެއަރ ފްރެޝްނަރ

 

07

ކުނިކަހާ ދަތި

 

07

ކުނިކަހާ ފިހިގަނޑު

 

05

ދާނި

 

12

ސްޕޮންޖް ( މޮޅު )

 

01

ސްޓޭންޑް ފަންކާ

 

18

އެނަރޖީސޭވް ލައިޓް ( 40 ވޯޓުގެ )

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                  

28 ރަމަޟާން 1440

02   ޖޫން  2019

                               

                                             

           

 

 

 

 

 

                                                            ސަޢީދު ޢަލީ

                                                       ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

2019-06-02