ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)346/346/2019/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1306
ސުންގަޑި: 07 ޖުލައި 2019 1000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ގުޅޭ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި، ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވީމާ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި، ސާރވޭ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކައުންސިލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 07 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-06-02