ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)MITDC-HR/1/2019/9
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1236
ސުންގަޑި: 13 ޖޫން 2019 1400
މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތަފްޟީލް މި އިއުލާން އާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމު:  އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

ސުންގަޑި: 2019 ޖޫން 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ((www.mitdc.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 02 ޖޫން 2019

 

 

 
 
2019-06-02