މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)468-U01/468/2019/52
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1647
ސުންގަޑި: 02 މޭ 2019 1100
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ސިސްޓަމް ގަތުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު ނަންބަރ: IUL)468-U01/468/2019/45) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ގަޑިއާއި އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ ގަޑި ފުށޫއަރާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 5 މެއި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

2019-04-25