މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS78/IULAAN/2019/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1124
ސުންގަޑި: 28 އޭޕްރިލް 2019 1030
މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް، ހއ. ކެލާ
ދިވެހިރާއްޖެ
30 ޕްރައިމަރީ ޑެސްކްޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. ހއ.ކެލާ ޝެއިޚު އިބްރާހީމް ސްކޫލަށް 30 ޕްރައިމަރީ ޑެސްކްޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރެވުން އިޢުލާން،  އިޢުލާން ނަންބަރ: GS78/IULAAN/2019/26ށް އެއްވެސްފަރާތަކުން ބިޑުހުށައަޅަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލުކުރަމެވެ.

 

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 އޭޕްރިލް 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:30އަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންދެންވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 އޭޕްރިލް 30 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 އޭޕްރިލް 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:30 ގައި މިސްކޫލްގެ އޭވީރޫމްގައެވެ.

 

  1. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:30 ގައި މިސްކޫލްގެ އޭވީރޫމްގައެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް ލިބިލައްވާނީ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޝެއިޚު އިބްރާހީމް ސްކޫލް

މިސްކިތްމަގު ކެލާ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6500097

އީ-މެއިލް: [email protected]

2019-04-23