ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)386/386/2019/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1052
ސުންގަޑި: 21 އޭޕްރިލް 2019 1400
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ގުރައިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާބައިގެ މަގުފާރު ރޭނުމާއި، މަރުކަޒުގެ ބައެއްމަރާމާތުކުރުން

ތ. ގުރައިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާބައިގެ މަގުފާރުރޭނުމާއި، މަރުކަޒުގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރަން މިއިދާރާއިން ދެއްވާ ކުރެހުމާއި،މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތިގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކަށް ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޞިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާން ޢާއްމުކުރުމާ ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން 11 މާރިޗް 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު (IUL)383/386/2019/10 ބާޠިލްވީއެވެ.

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

21 އެޕްރީލް 2019

އާދީއްތަ

10.00

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25 އޭޕްރީލް 2019

ބްރާސްފަތި

10.00

 

               މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (18/2014) ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައި ނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                                

 

                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

ފޯމިއުލާ

ތަފުސީލު

މާކްސް ދެވޭ ގޮތް

މޭކުސް ދެވޭ ކްރައިޓީރިއާ

(Benchmark Price / Submitted Price) x Allocated Percentage

v       ހުށަހޭ އަގަށް ދެވޭ މާކްސް

v       މާކްސް ދެވޭނީ މިއިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ ބެންޗްމާކް އެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

v       މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހާ ފާރާތަށް

80%

އަގު

(Benchmark Delivery Period / Submitted Delivery Period) x Allocated Percentage

v       ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށް ދޭ މާކްސް

v       މާކްސް ދެވޭނީ މި ކައުންސިލްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

v       މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް

10%

 މުއްދަތު

( Submitted certificates of experience / Benchmark  certificates  ) x Allocated Percentage

v       ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރެވޭނީ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އެއްގޮތް މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

v       މާކްސް ދެވޭނީ މިކައުންސިލްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައި މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތް ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

v       މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އިމާރާތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެންމެ ގިނައިން ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

10%

ތަޖުރިބާ

 

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

* އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާ ސިޓީ

* އަންދާސީހިސާބުގެ އަސްލު

* އައިޑީކާޑްގެ ފޮޓޯކޮޕީ/ ކުންފުންޏެއްނަމަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީކޮޕީ

* ތަޖުރިބާ/ ނުވަތަ މިރޮގުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ( ހުރިނަމަ )

                އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރާއި އިޢުލާންގެ ތާރީޚް ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނާނީ 25 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަދުވަހުގެ 10.00ގައި މިއިދާރާގެ ކޮންފަރަންސް ރޫމްގައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސް، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަށް ޑިސްކޮލިފައިކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑް މީޓިންގ ގައި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަނާލައިފިނަމަ އެފަދަ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ) އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑް ގެންނެވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

 

        މިހެންވެ މިކަން އާޢްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-04-15