ނީލަން
ނަންބަރު: IL-P/423/2019/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1013
ސުންގަޑި: 21 އޭޕްރިލް 2019 1000
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ


1 އޭޕްރީލް 2019 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (IL-P/423/2019/24) އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނީލަމުގައި 

ބައިވެރިވުމަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ވޯކްވޭއާއި އަދި ޖެޓީމަތީގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގެ މަސައްކަތަށޤ

ހޯދާފައިވާ ތަތްގަނޑު ފިލާ ނީލަން ކިޔުން 21 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާގައި

އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު 10:00 ގައި

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

04 ޝަޢުބާން 1440

09 އޭޕްރީލް 2019

2019-04-09