ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-U03/INDIV/2019/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1100
ސުންގަޑި: 19 އޭޕްރިލް 2019 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ފެނާތުރު އަޙްމަދު މުސްޠަފާ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު A0F9626 (A) މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 19 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

2019-04-08