ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތުން ސަރިވިސް ފީއެއް ނެގުން

މި އިޢުލާންވަނީ 03 އޭޕްރިލް 2019 11:45 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


01 އޭޕްރިލް 2019 އިން ފެށިގެން އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތުން ސަރިވިސް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/200 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ 13 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ އިން ނިންމާފައިވާތީ، ޚިދުމަތް ހޯދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 13:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ