ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން.

      ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށު މަންޒިލް ގޯޅީގައި ހުރި 01 (އެކެއް) އަދި 02 (ދޭއް) ނަމްބަރ ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.  

      ވީމާ، މިރުއްގަހާ މެދު ޝަކުވާއެއްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިއުމަކާއެކު ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް (މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް / ފުނާޑު، ދޫނޑިގަން) އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ