ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ހޯދުން

       ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ޝުހުރަތު ގޯތީގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި 01 (އެކެއް) ނަމްބަރ ޖަހާފައިވާ ދިވެހިރުކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

       ވީމާ، މިރުއްގަހާ މެދު ޝަކުވާއެއްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިއުމަކާއެކު ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް (މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް / ފުނާޑު، ދޫނޑިގަން) އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ