ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                                                       ނަމްބަރ:GS-29/2018/39

އިޢުލާން

 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

 

                ވިޔަފާރި އުސޫލުން މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 11.00 ށް މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު 13:00 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެގޭގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަން ވާނެއެވެ. ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަދި އެސްޓިމޭޓް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.  

        30 ޑިސެމްބަރ 2018

30 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ