މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތައް

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތައް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން

3313461

 

ރިސެޕްޝަން ޕީއޭބީ އެކްސް

3323224

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

3317809

 

ރިސެޕްޝަން ޕީއޭބީ އެކްސް

3323226

ލީގަލް ސެކްޝަން

3317503

 

ރިސެޕްޝަން ޕީއޭބީ އެކްސް

3321216

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަން ޔުނިޓް

3321728

 

ރިސެޕްޝަން ޕީއޭބީ އެކްސް

3327637

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

3310199

 

ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ

3345976

ސްޓެޓިސްޓިކް އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން

3321726

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3332650

އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަންރިސޯސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން އެންޑް ޓޫރިޒަމް ރިސާރޗް

3325465

 

މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ

 

3325027

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

3326590

 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3321728

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

3327780

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ސެކްޝަން

3313461

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުތައް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.tourism.gov.mv  ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435 

08 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ