ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޕަލް ފުޑްސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތުތައް

1 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްޓޭޕަލް ފުޑްސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ  ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރު 13:00 ން 16:00 އަށެވެ. އަދި ސްޓޭޕަލް ފުޑްސް ކައުންޓަރ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 ން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރު 13:00 ން 15:30 އަށެވެ.

ވީމާ، ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ