ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު އައުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 19 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާއިޒު / މއ.މަނާގެ، ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ.މަނަސް އަދި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ވިޒާދު ޢަލީ / ހ.އާޒާދެވާދީ ވަނީ ބޯޑުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމަ މިއާއެކު، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު / ހަސަންކާރިގޭ، ސ.މީދޫ ވަނީ ޢައްޔަން ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

21 ޞަފަރު 1435    

24 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ