މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
31 ޑިސެންބަރު 2013 ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

                    އިޢުލާން

  2013 ވަނަ އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ އިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ 30 ޑިސެންބަރު 2013 ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ. އަދި  31 ޑިސެންބަރު 2013 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަކީ މި އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފައި ވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

                   20 ޞަފަރު   1435   

23 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ