މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްސީ ބޯޑު ދޫކުރުމާއި، އަލަށް ޓެކްސީގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 9 ޖަނަވަރީ 2014 ގެނިޔަލަށް ހުއްޓާލުން

15 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު "ޓެކްސީ ގަވާއިދު" ގެޒެޓްކޮށް އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތީ، އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓެކްސީތަކަށާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  (IUL)202-L/1/2013/58 (2 ޖުލައި 2013) އިޢްލާނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެމުންއައި ޓެކްސީބޯޑް ދޫކުރުމާއި، އަލަށް ޓެކްސީގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން  9 ޖަނަވަރީ 2014 ގެނިޔަލަށް ހުއްޓާލާނެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޞަފަރު  1434

26 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ