ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑުތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރުން

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ  ނަންބަރު  (IUL)215-AS/1/2013/4(5 ޑިސެންބަރު 2013) ގެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 4 ފަރާތުންވެސް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ބިޑުތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

             21 ޞަފަރު 1435

24 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ