ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

         ނަންބަރ: IUL)IM/1/2018/17)

            މިސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޯގަސްޓް 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.30 ށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 އޯގަސްޓް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.30 ށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

07 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ