ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

މިސްކޫލްގެ ކައުންސެލަރގެ މަޤާމަށް ދެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: IM/1/2018/15 އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.   

05 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ