މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރާ ސަރަޙައްދު : ލ.މާމެންދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު: 17 ޑިސެންބަރު 2013
  5. ލައިސަންސުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 16 ޑިސެންބަރު 2023
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:

               1. އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޒާހިދު، ބިންބިމާގެ/ ލ.މާމެންދޫ

               2. އަލްފާޟިލް އަބްދުލް މުހުސިން މުހައްމަދު، ބާބުލްއަވާލި/ ލ.މާމެންދޫ

               3. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަހީދު، އުދަރެސް/ ލ.މާމެންދޫ

               4. އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އިބްރާހިމް، ޖުޕިޓަރ/ ލ.މާމެންދޫ

               5. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝާމިލް، ނަރުގިސްވިލާ/ ލ.މާމެންދޫ

               6. އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހަމީދު އިދުރީސް، އަލިވިލާގެ/ ލ.މާމެންދޫ

               7. އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސަމީރު، ހުންގާނު/ ލ.މާމެންދޫ

               8. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ވަހީދު، ބިންބިމާގެ/ ލ.މާމެންދޫ

               9. އަލްފާޟިލާ ނަސްރީނާ އަހުމަދު، ބިންބިމާގެ/ ލ.މާމެންދޫ

               10. އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ލަތީފާ، ފޭރުމާގެ/ ލ.މާމެންދޫ

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.                                                                                                                                                                          

               12 ސަފަރު 1435

15 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ