ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުތުބުޚާނާއިން ފޮތް ގެންދަވައި އަދި އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކުތުބުޚާނާއިން ފޮތް ގެންދަވައި އަދި އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރައްވާ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ، ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ވީމާ، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފޮތް ރައްދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Due Date

Accession No

Address

Name

No

13/08/2011

E43335

Fiya, S.Feydhoo

Zalaikha Ali

1

17/11/2011

20/11/2011

D37417

D44114

Rahumaanee Hiyaa

Fathmath Zulfa

2

11/12/2011

D37362

D42398

Velabulige, HDh.Neykurendhoo

Mariyam Yahuya

3

21/04/2012

E22928

Naureethimage, S.Huludhoo

Fareeda Moosa

4

31/07/2012

E43706

E43715

M.Maaridua, Male’

Mariyam Faheema

5

07/08/2012

18/09/2012

E56191

E56293

Athamaage, S.Hithadhoo

Aishath Didi

6

11/03/2013

E56148

E46446

Guleynooranmaage, L.Maamendhoo

Zulaikha Gasim

7

20/03/2013

E52655

Addana, Sh.Kanditheemu

Sheereena Moosa

8

10/04/2013

E55436

E55426

Nasreenuge, R.Rasgatheemu

Nasreena Abdul Gadir

9

11/06/2013

E38907

M.Medhugiri, Male’

Nafeesa Ibrahim

10

30/06/2013

E59700

E53897

G.Hurasfaruge, Male’

Aminath Faruhana

11

                                     13 ޞަފަރު  1435

16 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ