މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                  

      ނާލާފުށި،                                            

     ދިވެހިރާއްޖެ                                                                ނަންބަރ:  (IUL)366/2018/16

 

 

 

 

އިޢުލާނު  

 

މިއިދާރާގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ބެހޭ

                        މިއިދާރާގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މިއިޢުލާނާއިއެކު ހީރަސްކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 ވީމާ، މިތަކެތި މިކައުންސިލަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ މިއިދާރާ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް 6720034 ނުވަތަ 7796774 ގެ ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        21 ރަމަޟާން 1439

                        05  ޖޫން  2018

05 ޖޫން 2018
ހޯދާ