ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޡުކޮށް އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޡަކު ހޯދުމާއި ބެހޭ

          1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޡުކޮށް އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޡަކު ހޯދުމާއި ބެހޭ

               1439 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މަސްޖިދުލް ތަޢާވޫންގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދޭނެ ޙާފިޡަކު ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

               ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޭޕްރިލް 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500023، 7796086 ނަމްބަރ ފޯނަށެވެ.

                      މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                      17 ރަޖަބު    1439

                      03 އޭޕްރިލް  2018

03 އޭޕްރިލް 2018
ހޯދާ