މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒުމްބާ އިންސްޓްރަކްޓަރ (ކޮންޓްެރެކްޓް)

                                           

                                        ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މަޤާމުގެ ނަން:   ޒުމްބާ އިންސްޓްރެކްޓަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް)

މުސާރަ:  2250.00ރުފިޔާ( ޒުމްބާ އިންސްޓްރެކްޓަރ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުން)

 

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:  ވިލިމާލޭ ޒުވާނުންގެމަރުކަޒު / ވިލިމާލެ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

މުއްދަތު: 25 މާރިޗު 2018ން 31 ޑިސެންބަރު 2018ށް

 ޝަރުތު: ޒުމްބާ އިންސްޓްރެކްޓަރ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުން

މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު:

-          ޒުމްބާ  ކްލާހުގެ މެމްބަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމް  ހިންގުން

-          ކްލާހުގެ ޙާޟިރީތައް ބެލެހެޓުން

-          ކްލާސްތައް ނަގައިދިނުން

-           

ނޯޓް:  މަގާމުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުމާއެކު 6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

  • ވަޒީފާ އަށް އެދޭފަރާތުގެ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  • ވަޒީފާ އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާ އެކު)
  • ސުންގަޑި: 19 މާރިޗު 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު(  އެމް. ސީ، އެސް. އީ ) ބިލްޑިންގއަށް ސިޓީ އާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3323860، 3313912
     

 

                               17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1439                                    

05 މާރިޗު 2018
ހޯދާ