ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތޮފި ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އައުޓްޑޯރ އެކްޓިވިޓީ ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތޮފި ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ފެބުރުވަރީ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ފެބުރުވަރީ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިސްކޫލަށްދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

14 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ