ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

            ވިޔަފާރި އުސޫލުން މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 10.00 ށް މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 ނޮވެމްބަރ 07 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު 12:00 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެގޭގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަން ވާނެއެވެ. ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަދި އެސްޓިމޭޓް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.  

        22 އޮކްޓޯބަރ 2017

22 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ