މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން.

2013 އޮކްޓޫބަރު 1 އަކުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީމަސައްކަތު ގަޑި ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 3:00 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                                    24 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

30 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ