މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ބަދަލުކުރުން

ށ. މިލަންދޫ ސިތާރާވާދީ ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހީމްގެ ނަން ޢަބްދުލް ލަސާން އިބްރާހީމްގެ ނަމަށް 29 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލު ކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

29 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ