މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަހާކޯޅި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

ގަހާކޯޅި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 2016 ޑިސެންބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ކ. ހިންމަފުށީ ގަހާކޯޅި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ (ނަންބަރު: H-6/97/3)                     

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

9 ޞަފަރު 1438

09 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ