މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ ގޮއިފާލައްބައިގައިވާ ރުއްތައް 2 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮއިފާލައްބައިގައިވާ ރުއްތައް 2 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)335-AS/335/2016/60 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2016 ސެޕްޓެންބަރު 21 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ވެރިފަރާތް ހާޒިރުނުވާނަމަ، ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތް އެނގޭނޭ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

27 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

30 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ