މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހޯދުމާބެހޭ.

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 ށ. ފޯކައިދޫ "ސްކޫލް" އަށް ހަދައިދީފައިވާ 277/GL-369/2014/21 ނަންބަރު ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

  • ވެރިފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

22 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

25 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ