ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2007 އިން 30 ނޮވެންބަރު 2015 އާއި ހަމައަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ޕާސްޕޯޓް ހަދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓް ބަލައި ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް

2007 އިން 30 ނޮވެންބަރު 2015 އާ ހަމައަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޕާސްޕޯޓް ހަދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓް ބަލައި ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

21 ފެބުރުވަރީީ 2016 ގެ ކުރިން ޕާސްޕޯޓް ބަލައި ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓް، މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން ނެންގެވުމަށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓް ބަލައި ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ޕާސްޕޯޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:15 ން 14:00 އަށް ޕާސްޕޯޓް ވެރިފަރާތް ވަޑައިގަތުމުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ