އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މަޤާމް: އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރ / އޮފިސަރ / ސީނިއަރ އޮފިސަރ / އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް: މެޑިކަލް އެންޑް އެމްޕެނަލްމަންޓް

މަތީގައިވާ މަޤާމްތަކަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެކެވެ.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

- އެންމެ ދަށްވެގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް / ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ / ޑިގްރީ އިން ނާރސިން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

- ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 1 އަހަރުދުވަހުގެ ނުވަތަ 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

- މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް އެކްސެލްއާއި ވޯރޑާ ކުޅެން އެނގުން.

- މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

- ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދަންޖެހޭގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

- އޯޕީ އިންވޮއިސްތައް ދިރާސާކުރުން.

- އައިސީޑީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން.

- ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކްލެއިމްސް، އޯޕީ އައިޕީ އިންވޮއިސްތައް ބަލައި ފާސްކޮށް، ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބާޠިލްކޮށް އެންގުން.

- ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކްލެއިމްސް ބަލައި ފާސްކޮށް ކުންފުނީގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން.

- ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އިން އަންނަ ފޯނު ކޯލްތްކަށް ޖަވާބުދާރީވުން (އެ މަޤާމަކަށް ނަގާ ފަރާތަކަށް)

މުސާރަ: ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން.

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފަހު ތާރީޚަކީ، 2016 ޖަނަވަރީ 31 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އެވެ.

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، ވަނަވަރާއި، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހަޅަން ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އީމެއިލްކުރަންވާނެއެވެ.

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ، ފެން ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 1400 301 +960  ފެކްސް: 3636 301 +960 

އީމެއިލް: [email protected]  

ވެބްސައިޓް: www.aasandha.mv

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

20 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1437

31 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ