މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

އަބްދުﷲ ޞާދިޤް / ކީރަންމާގެ މ.މުލި

މިލާން

365/2013/04

މުޙައްމަދު ރައޫފް / މަސްޢޫދާ މޫސާފުޅު

މީނާޒު

k-5/2006/04

ވީމާ، މި ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބެއްޖެނަމަ 5 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

28 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ