މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން 50 ލެކްޗަރ ޗެއަރ ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު 53/IUL)MUH-01/1/2015) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

1- 50 ލެކްޗަރ ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

08 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

13 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

 

 

މި ސްކޫލުން 2016 ވަނަ އަހަރަށް ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި 2016 ވަނަ އަހަރަށް ކެންޓީނު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 54/IUL)MUH-01/1/2015) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

2- 2016 ވަނަ އަހަރަށް މި ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމު ފަހައިދިނުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

08 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

13 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި

 

 

3- 2016 ވަނަ އަހަރަށް މި ސްކޫލުގެ ކެންޓީނު ބަލަހައްޓައި ހިންގައިދިނުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

08 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

13 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

 

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ