ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލު އިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލު ކުރުމާއި އަދި އިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވިތަކާއި ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލު އިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލު ކުރުމާއި އަދި އިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވިތަކާއި ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން

މި މަދަރުސާގެ ހޯލު އިމާރާތުގެ ޓިނު އަދި އިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވިތަކާއި ނަލަފިލާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2015 ޑިސެންބަރު 03 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2015 ޑިސެންބަރު 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ