މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1- މި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުުރުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

06 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

09 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10.30 ގައި

 

 

2- 2 ނޯޓިސްބޯޑު ހަދައި ހަރުކޮށްދިނުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

06 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

09 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

 

 

3- 2015 ވަނަ އަހަރަށް މި ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމު ފަހައިދިނުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

30 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

03 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި

 

 

4- 2015 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލުގެ ކެންޓީނު ހިންގައި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

30 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

03 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

 

 

5- 2015 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

30 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

03 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30 ގައި

 

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ