މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން:

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މި މަދަރުސާއިން ޕްރީސްކޫލް 2 ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު GS-82/2015/23 (29 އޮކްޓޫބަރު 2015) ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.

02 ނޮވެންބަރު 2015

02 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ