ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމާބެހޭ

ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް އާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ގަޑި ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް މިއެޖެންސީން ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑި

- ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ހަދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. އަށް ފޮނުވުމާއި، ތައްގަނޑު ޖަހައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 ން 12:00 އަށް.

  • މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: 3014470 އަދި 3310908 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
22 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ