މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ބިންބިމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ބިންބިމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ވުމާއެކު، އެ ކައުންސިލަށް ދައްކަމުންގެންދިޔަ ކުލީ ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އަދި މިނޫނަސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް 01 އޮކްޓޫބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެކަން އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

09 މުޙައްރަމް 1437

22 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ