ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

1–   ފާޚާނާތަށް މަރާމާތުކުރުން.

2-   ކްލާސްރޫމުތަކުގެ ކަބަޑުގައި ދޮރުފަތް ލުން.  

3-   އެލުމެނިއަމް ދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުން.  

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަތީގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެގަޑިތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

* -   ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކުރުން.

* -   ކްލާސްރޫމުތަކުގެ ކަބަޑުގައި ދޮރުފަތް ލުން. 

* -   އެލުމެނިއަމް ދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުން.

26 އޮކްޓޫބަރު 2015  ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން .

29 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހުގެ  11:00 އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން.

6 މުޙައްރަމް 1437

19 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ