މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީރޮކްސް ވޮޔާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާނު

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސީރޮކްސް ވޮޔާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SEAROKS VOYAGE PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-825/2008 ގެ ނަން 18 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޔުނިކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (UNICON PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

             5 މުޙައްރަމް 1437

18 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ