މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީީއެންޑްޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާނު

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ޕީއެންޑްޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (P&G PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0075/2010 ގެ ނަން 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވިސިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (VISIO PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2 މުޙައްރަމް 1437

15 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ