މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެރިން އިކުއިޕްމެންޓަށް ބޯޓްޔާޑް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާގުޅޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ބޯޓެއް ނެގުމާބެހޭ

މެރިން އިކުއިޕްމެންޓަށް ބޯޓްޔާޑް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާގުޅޭ ސަރަޙައްދު މޫދުގައިވާ ހުދުކުލައިގެ ދަވާދުލާފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރެއް، ނަމެއް ނެތް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، އެބޯޓު ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތަށްފަހު ވެރިފަރާތެއް ނުވެއްޖެނަމަ އެބޯޓު ނައްތާލެވޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

01 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ