މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަތުމާބެހޭ

މިއިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

ތަފުސީލު

4

15” Two way Speakers 1200W Peak @ 8 ohms

4

18” Passive Subwoofer

2

Power Amplifier 2 x 1400W

1

22 Channel Professional Effects Mixer w/

7

Dynamic Cardioid Microphone

10

Microphone Stand W/ Boom Arm

2

15” Powered Speaker 1000W

20

XLR Female Connector

240

Loudspeaker Cable 2 x 1.5mm ( 80ft x 2, 30ft x 2 ) ( 5ft x 4 )

16

4 Pole Speakon Connector

660

Pro Microphone Cable 6.5mm

2

UHF Wireless Mic Dual Handheld W/Plastic Case

8

2 Pole ¼ Phono Jack

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ތަކެތީގެ މޮޑެލް ބަޔާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއިދާރާއަށް ނުދުރުވެވޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ މެއިލް [email protected] އަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް ބަލައިގަނެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މާކްސް ދޭނެ މިންގަނޑު

- އަގާއި ބްރޭންޑަށް     %60 (Min value) x Max point/value)

- ޑެލިވަރީ މުއްދަތު     %25 (Min duration) x Max point/value)

- ވޮރަންޓީ ޕީރިއަޑަށް    (އެންމެ ރަނގަޅު ވޮރަންޓީއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް)

12 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ