މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަލްސާގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 2015/14/އެމް.އެސް އިޢުލާނަށް ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަކަމުން އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސުން

މިކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޮގަސްޓު 2015ވާ ބުދަދުވަހުގެ 11:30އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:30ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.              

17 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ