ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކަނޑުހުޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގއ.ކަނޑުހުޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގއ.ކަނޑުހުޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.                      

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 15:00 އަށް ގއ. ކަނޑުހުޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ނުވަތަ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 15:00އަށް، ގއ.ކަނޑުހުޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ނުވަތަ ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

13 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ